Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong lĩnh vực quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo năm 2015

Thứ ba - 16/08/2016 13:29
Ngày 31/3/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) năm 2015. Theo đó, có 22 văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ, 20 văn bản QPPL hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT và các bộ, ngành liên quan ban hành, cụ thể như sau:
Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong lĩnh vực quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo năm 2015
Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ (nội dung chi tiết xem thêm ở cuối)
 • Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.
 • Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.
 • Quyết định số 2677/GD-ĐT ngày 03/12/1993 Ban hành Quy định về cấu trúc và khối lượng kiến thức tối thiểu cho các cấp đào tạo trong bậc đại học.
 • Quyết định số 82/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên.
 • Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.
 • Quyết định số 57/2008/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2008 Ban hành Quy định về liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh của các cơ sở giáo dục đại học.
 • Thông tư số 25/2009/TT-BGDĐT ngày 29/4/2009 Sửa đổi, bổ sung Danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh, quy định tại Quyết định số 57/2008/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh của các cơ sở giáo dục đại học.
 • Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/7/2011 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012 Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.
 • Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/3/2012 Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
 • Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20/02/2013 Sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy kèm theo Thông tư 09/2012/TT-BGDĐT và 24/2012/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 09/2012/TT-BGDĐT.
 • Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21/02/2013 Sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông kèm theo Thông tư 10/2012/TT-BGDĐT.
 • Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01/3/2013 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 6 tháng 3 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Thông tư số 21/2013/TT-BGDĐT ngày 18/6/2013 Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 1 Điều 19 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012; Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012 và Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04/7/2013 Sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012; Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20/3/2013 và Thông tư số 21/2013/TT-BGDĐT ngày 18/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Thông tư số 28/2013/TT-BGDĐT ngày 16/7/2013 Bãi bỏ đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Thông tư số 06/2014/TT-BGDĐT ngày 11/3/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012, Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 2 năm 2013, Thông tư số 21/2013/TT-GDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2013, Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013 và Thông tư số 28/2013/TT-GDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Thông tư số 09/2014/TT-BGDĐT ngày 25/3/2014 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013 và Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2007 Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.
 • Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011 Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
 • Thông tư liên tịch số 53/2011/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BTC ngày 15/11/2011 Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục Quốc phòng - An ninh.
 • Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực một phần (nội dung chi tiết xem thêm ở cuối)
 • Luật số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005: Luật Giáo dục - Bị bãi bỏ một phần bởi Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13.
 • Luật số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012: Luật Giáo dục đại học - Bị bãi bỏ một phần bởi Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13.
 • Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006: Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật giáo dục - Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.
 • Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010: Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục - Bị hết hiệu lực một phần bởi Nghị định 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp.
 • Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012: Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục - Bị hết hiệu lực một phần bởi Nghị định 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp.
 • Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học - Bị hết hiệu lực một phần bởi Nghị định 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp.
 • Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục - Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị định 79/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; Nghị định số 65/2015/NĐ-CP ngày 07/8/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố sai sự thật.
 • Nghị định số 124/2014/NĐ-CP ngày 29/12/2014: Sửa đổi Khoản 6 Điều 31 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục - Bị hết hiệu lực một phần bởi Nghị định 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp.
 • Quyết định số 82/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005: Về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các bộ môn nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hoá - nghệ thuật - Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị định 86/2015/NĐ-CP Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.
 • Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12/9/1995: Ban hành tạm thời Bộ chương trình Giáo dục Đại học đại cương (giai đoạn I) dùng cho các trường Đại học Cao đẳng Sư phạm - Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư 25/2015/TT-BGDĐT ngày 14/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học.
 • Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997: Ban hành Chương trình Giáo dục thể chất giai đoạn II các trường đại học, cao đẳng (không chuyên thể dục thể thao) - Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư 25/2015/TT-BGDĐT ngày 14/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học.
 • Quyết định số 37/2000/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2000: Quy chế tạm thời trường cao đẳng cộng đồng - Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng.
 • Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006: Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy - Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư 25/2015/TT-BGDĐT ngày 14/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học.
 • Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007: Ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân - Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.
 • Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007: Ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy - Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy.
 • Quyết định số 25/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2008: Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và mẫu bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học phổ thông - Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.
 • Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/5/2009: Điều lệ trường cao đẳng - Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng.
 • Thông tư số 43/2011/TT-BGDĐT ngày 04/10/2011: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 Điều lệ trường cao đẳng và Quyết định 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2008 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học - Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng.
 • Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.
 • Thông tư số 40/2012/TT-BGDĐT ngày 19/11/2012: Ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh - Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08/9/2015 quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.
 •  Lý do hết hiệu lực, danh mục chi tiết

  Nguồn tin: Quyết định số 1020/QĐ-BGDĐT ngày 31/3/2016.

  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

  Những tin mới hơn

  Những tin cũ hơn

  Lịch làm việc
  • Thứ sáu 21/04/2017 08:00
   Chủ trì họp Hội đồng khoa học chấm SKKN, NCKHSPUD cấp thành phố năm học 2016-2017

  • Thứ năm 20/04/2017 07:30
   Dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM thành phố TDM lần XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022

  • Thứ năm 20/04/2017 08:00
   Đi cơ sở theo lịch riêng

  • Thứ tư 19/04/2017 08:00
   Dự tiếp đoàn kiểm tra, đánh giá ngoài trường tiểu học Chánh Mỹ

  • Thứ tư 19/04/2017 08:00
   Dự tiếp đoàn kiểm toán nhà nước

  • Thứ ba 18/04/2017 14:00
   Dự họp thành viên UBND thông qua: Kế hoạch xã hội hóa trên các lĩnh vực Văn hóa, Giáo dục, Y tế và Kế hoạch sử dụng đất công

  • Thứ ba 18/04/2017 08:00
   Dự tiếp đoàn kiểm toán nhà nước

  • Thứ hai 17/04/2017 16:00
   Chủ trì họp chuẩn bị tiếp đoàn kiểm toán nhà nước

  • Thứ hai 17/04/2017 14:00
   Chủ trì đoàn kiểm tra, làm việc với Hiệu trưởng trường tiểu học Lê Hồng Phong theo quyết định số 442/QĐ-GDĐT

  • Thứ hai 17/04/2017 14:00
   Dự họp với Hội Khuyến học thành phố

  • Thứ hai 17/04/2017 08:00
   Dự họp thông qua báo cáo tiếp đoàn khảo sát của BCĐ Đề án Trung ương 6

  • Thứ sáu 14/04/2017 08:00
   Dự Hội nghị triển khai kế hoạch “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” và Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường và truyền thông phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, Zika, tay chân miệng trên địa bàn thành phố năm 2017

  • Thứ năm 13/04/2017 08:00
   Dự tiếp đoàn kiểm tra của mạng lưới chuyên môn tiểu học cấp tỉnh

  • Thứ năm 13/04/2017 08:00
   Dự họp kiểm tra việc triển khai, thực hiện Đề án Tổ chức cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố năm 2017 đối với một số cơ quan thành phố (theo Kế hoạch số 03-KH/BCĐ ngày 23/3/2017)

  • Thứ tư 12/04/2017 08:00
   Dự họp giao ban hiệu trưởng các trường trung học cơ sở lần 3 năm học 2016-2017

  • Thứ ba 11/04/2017 14:00
   Tham dự đoàn kiểm tra thực hiện xây dựng “Nếp sống văn hóa-Văn minh đô thị”, phường Phú Cường

  • Thứ ba 11/04/2017 08:00
   Dự tiếp đoàn đánh giá ngoài của Sở GDĐT đánh giá ngoài trường mẫu giáo Măng Non

  • Thứ ba 11/04/2017 08:00
   Dự họp giao ban LĐLĐ thành phố. Địa điểm: Hội trường khối đoàn thể, thành phố Thủ Dầu Một

  • Thứ ba 11/04/2017 08:00
   Dự Lễ tổng kết, trao thưởng Giải thể thao học sinh Tỉnh năm học 2016-2017

  • Thứ hai 10/04/2017 07:30
   Kiểm tra thực tế cơ sở trường học theo chương trình riêng

  • Thứ bảy 08/04/2017 20:00
   Dự Lễ khai mạc Festival Đòn ca tài tử Quốc gia lần II – Bình Dương năm 2017

  • Thứ sáu 07/04/2017 14:00
   Chủ trì họp Chi bộ, cơ quan văn phòng Phòng GDĐT

  • Thứ sáu 07/04/2017 08:00
   Chủ trì đoàn kiểm tra, hỗ trợ đánh giá ngoài trường tiểu học Chánh Mỹ

  • Thứ sáu 07/04/2017 07:30
   Dự hội nghị cán bộ chủ chốt của Tỉnh về Học tập Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”

  • Thứ năm 06/04/2017 18:00
   Dự Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương

  • Thứ năm 06/04/2017 07:30
   Nghỉ lễ theo Thông báo số 196/TB-UBND ngày 30/03/2017, của UBND thành phố Thủ Dầu Một

  • Thứ tư 05/04/2017 07:30
   Dự tập huấn công tác kế toán. (1 ngày)

  • Thứ ba 04/04/2017 15:30
   Làm việc với bộ phận thi đua về việc thực hiện chấm sáng kiến kinh nghiệm

  • Thứ ba 04/04/2017 14:00
   Dự họp bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch UBND thành phố.

  • Thứ ba 04/04/2017 07:30
   Dự khai mạc hội thi Sao Khuê năm học 2016-2017 cấp thành phố.

  • Thứ ba 04/04/2017 07:00
   Dự họp triển khai xây dựng “Nếp sống Văn hóa-Văn minh đô thị”, phường Phú Tân.

  • Thứ hai 03/04/2017 14:00
   Chủ trì họp thông qua dự thảo kết luận kiểm tra THCS Hòa Phú, tiểu học Hòa Phú, MG Họa Mi.

  • Thứ hai 03/04/2017 08:00
   Dự chủ trì bàn giao nhiệm vụ CBQL trường MN Tuổi Ngọc.

  • Thứ hai 03/04/2017 07:00
   Dự chào cờ đầu tháng

  • Thứ sáu 31/03/2017 14:00
   Dự hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng-An ninh 2016

  • Thứ sáu 31/03/2017 08:00
   Dự đoàn kiểm tra tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ 2017 (1 ngày)

  • Thứ sáu 31/03/2017 08:00
   Trực tiếp công dân

  • Thứ năm 30/03/2017 13:30
   Dự họp bàn giao nhiệm vụ thành viên UBND thành phố

  • Thứ năm 30/03/2017 08:00
   Dự đoàn kiểm tra tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ 2017 (1 ngày)

  • Thứ năm 30/03/2017 08:30
   Chủ trì họp hiệu trưởng về thực hiện câu lạc bộ thể dục thể thao.

  • Thứ năm 30/03/2017 07:30
   Dự họp làm việc với công ty Nutifood về thực hiện xã hội hóa xây dựng trường học

  • Thứ tư 29/03/2017 07:30
   Dự khai mạc hội thi: Chúng em tìm hiểu Biển-Đảo quê hương, do Thành Đoàn phối hợp tổ chức

  • Thứ tư 29/03/2017 08:00
   Dự đoàn kiểm tra tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ 2017 (1 ngày)

  • Thứ ba 28/03/2017 08:00
   Dự đoàn kiểm tra tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ 2017 (1 ngày)

  • Thứ ba 28/03/2017 07:30
   Dự tiếp Đoàn kiểm định chất lượng giáo dục (Đánh giá ngoài) Trường Tiểu học Phú Mỹ theo Quyết định số 597/QĐ-SGDĐT ngày 28/02/2017 của Giám đốc Sở GDĐT.

  • Thứ ba 28/03/2017 08:00
   Dự kỳ họp lần thứ tư HĐND thành phố Thủ Dầu Một khóa XI (họp bất thường)

  • Thứ hai 27/03/2017 08:00
   Chủ trì đoàn kiểm tra công tác quản lý của hiệu trưởng trường mẫu giáo Họa Mi theo quyết định số 383/QĐ-PGDĐT

  • Thứ sáu 24/03/2017 07:30
   Chủ trì tổ kiểm tra chuyên đề trường tiểu học.

  • Thứ sáu 24/03/2017 08:00
   Trực tiếp công dân

  • Thứ năm 23/03/2017 14:00
   Dự họp giao ban khối Văn hóa-Xã hội thành phố Thủ Dầu Một.

  • Thứ năm 23/03/2017 14:00
   Dự họp thông qua kế hoạch triển khai thực hiện công tác đấu nối nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một năm 2017.

  • Thứ năm 23/03/2017 07:30
   Chủ trì tổ kiểm tra chuyên đề trường mẫu giáo.

  • Thứ năm 23/03/2017 07:30
   Dự họp về thực hiện xã hội hóa trường mẫu giáo Vành Khuyên.

  • Thứ tư 22/03/2017 07:30
   Chủ trì tổ kiểm tra chuyên đề trường mầm non.

  • Thứ tư 22/03/2017 06:00
   Dự Hội thảo và tham quan Trung tâm STEM-Câu Lạc bộ nghiên cứu khoa học do Công ty Cổ phần mạng trực tuyến Việt Sin tổ chức. (theo Công văn triệu tập số 372/SGDĐT-GDTrHTX)

  • Thứ ba 21/03/2017 14:00
   Làm việc với Ban giám hiệu trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.

  • Thứ ba 21/03/2017 07:30
   Chủ trì tổ kiểm tra chuyên đề trường tiểu học.

  • Thứ ba 21/03/2017 07:30
   Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP TDM lần 9, khóa XI (mở rộng).

  • Thứ hai 20/03/2017 14:00
   Chủ trì họp về công tác TCCB

  • Thứ hai 20/03/2017 08:00
   Dự Ngày Hội “Tiến bước lên Đoàn” năm học 2016-2017 do Hội Đồng đội tỉnh Bình Dương tổ chức

  • Thứ bảy 18/03/2017 07:30
   Dự Khai mạc Giải thể thao học sinh tỉnh Bình Dương năm học 2016-2017 môn Điền kinh

  • Thứ sáu 17/03/2017 14:00
   Dự họp thông qua kế hoạch triển khai thực hiện công tác đấu nối nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một năm 2017

  • Thứ sáu 17/03/2017 09:30
   Dự họp thông qua kế hoạch tổ chức trồng cây và lễ phát động tết trồng cây kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  • Thứ sáu 17/03/2017 08:00
   Dự tiếp đoàn tham quan học tập của huyện Dầu tiếng.

  • Thứ sáu 17/03/2017 07:30
   Dự khai mạc Hội thi Viên chức thư viện giỏi cấp trung học cơ sở vòng thành phố, năm học 2016-2017

  • Thứ sáu 17/03/2017 07:30
   Dự Hội nghị Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017

  • Thứ năm 16/03/2017 07:30
   Dự tiếp Đoàn khảo sát sơ bộ kiểm định chất lượng giáo dục (Đánh giá ngoài) trường mầm non Hoa Phượng

  • Thứ năm 16/03/2017 07:30
   Dự khai mạc Hội thi Viên chức thư viện giỏi cấp tiểu học vòng thành phố, năm học 2016-2017

  • Thứ tư 15/03/2017 13:30
   Dự họp thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT TP năm 2017

  • Thứ tư 15/03/2017 07:30
   Chủ trì Đoàn khảo sát, hỗ trợ công tác tự kiểm định chất lượng giáo dục (Đánh giá ngoài) trường Tiểu học Chánh Mỹ.

  • Thứ ba 14/03/2017 07:30
   Dự tiếp Đoàn khảo sát sơ bộ kiểm định chất lượng giáo dục (Đánh giá ngoài) Trường Tiểu học Phú Mỹ.

  • Thứ ba 14/03/2017 08:00
   Đi cơ sở theo chương trình riêng

  • Thứ hai 13/03/2017 14:00
   Chủ trì họp hội đồng xét SKKN, NCKHSPUD ngành giáo dục và đào tạo thành phố (đợt 1) năm học 2016-2017.

  • Thứ hai 13/03/2017 07:00
   Dự khai mạc hội thi học sinh giỏi giải toán Lương Thế Vinh cấp THCS vòng thành phố năm học 2016-2017

  • Thứ hai 13/03/2017 08:00
   Dự tiếp và làm việc với Đoàn giám sát Ủy ban VH, GD, TTN và Nhi đồng của Quốc hội

  • Thứ sáu 10/03/2017 14:00
   Họp chi bộ, cơ quan định kỳ. Hội nghị cán bộ công chức năm 2017

  • Thứ sáu 10/03/2017 08:00
   Chủ trì làm việc với Ban giám hiệu trường THCS Hòa Phú.

  • Thứ sáu 10/03/2017 08:00
   Tiếp công dân

  • Thứ tư 08/03/2017 14:00
   Tiếp và làm việc với đoàn khảo sát, xây dựng đường vành đai 3.

  • Thứ năm 09/03/2017 13:30
   Chủ trì đoàn kiểm tra, thẩm định điều kiện đề nghị tỉnh kiểm tra công nhận lại trường mầm non đạt chuẩn quốc gia năm học 2016-2017.

  • Thứ năm 09/03/2017 07:30
   Chủ trì đoàn kiểm tra, thẩm định điều kiện đề nghị tỉnh kiểm tra công nhận lại trường mầm non đạt chuẩn quốc gia năm học 2016-2017.

  • Thứ năm 09/03/2017 07:30
   Tham gia báo cáo bài cho đối tượng đảng viên mới.

  • Thứ tư 08/03/2017 07:30
   Chủ trì đoàn kiểm tra chuyên đề về công tác quản lý của hiệu trưởng trường tiểu học năm học 2016-2017 theo kế hoạch của Phòng GDĐT.

  • Thứ ba 07/03/2017 13:30
   Tổ chức tổng kết hội thi Tổng phụ trách Đội giỏi cấp thành phố năm học 2016-2017.

  • Thứ ba 07/03/2017 10:00
   Dự họp tư vấn thiết kế, thẩm tra

  • Thứ ba 07/03/2017 09:00
   Chủ trì họp hiệu trưởng triển khai thực hiện mua sắm thiết bị dạy học năm 2017.

  • Thứ hai 06/03/2017 08:00
   Tổ chức hội thi Tổng phụ trách Đội giỏi cấp thành phố năm học 2016-2017.

  • Thứ hai 06/03/2017 07:00
   Dự chào cờ đầu tháng

  • Thứ sáu 03/03/2017 13:30
   Dự Hội nghị Tổng kết công tác đảm bảo ATGT, TTĐT năm 2016.

  • Thứ sáu 03/03/2017 07:30
   Dự tổ chức hoạt động trò chơi dân gian cấp tiểu học.

  • Thứ sáu 03/03/2017 08:00
   Tham gia đoàn UBND thành phố khảo sát thực hiện trồng cây xanh trường học.

  • Thứ năm 02/03/2017 13:30
   Dự Hội nghị Sơ kết 02 năm công tác chuyển hóa địa bàn và Tổng kết công tác năm 2016 của Ban chỉ đạo 138 thành phố.

  • Thứ năm 02/03/2017 07:30
   Tiếp Đoàn kiểm tra thực tập sư phạm của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2016-2017, theo Quyết định số 2175/QĐ-SGDĐT ngày 01/12/2016 của Sở GDĐT.

  • Thứ năm 02/03/2017 07:00
   Dự tiếp Đoàn kiểm tra Trường Tiểu học Định Hòa đạt chuẩn Quốc gia năm học 2016-2017 (gđ 2), theo Công văn số 253/SGDĐT-GDTH ngày 24/02/2017 của Sở GDĐT.

  • Thứ năm 02/03/2017 07:30
   Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy

  • Thứ tư 01/03/2017 13:30
   Dự tiếp và làm việc với đ/c Bí thư Tỉnh ủy và đ/c Chủ tịch UBND Tỉnh.

  • Thứ tư 01/03/2017 08:00
   Tham gia đoàn UBND thành phố khảo sát thực hiện trồng cây xanh trường học.

  • Thứ tư 01/03/2017 07:30
   Dự tiếp Đoàn kiểm tra Trường Tiểu học Lê Hồng Phong đạt chuẩn Quốc gia năm học 2016-2017 (gđ 2), theo Công văn số 253/SGDĐT-GDTH ngày 24/02/2017 của Sở GDĐT.

  • Thứ ba 28/02/2017 07:30
   Dự tập huấn nghiệp vụ công tác Tổng điểu tra kinh tế năm 2017.

  • Thứ ba 28/02/2017 07:30
   Chủ trì đoàn khảo sát, hỗ trợ KĐCLGD trường tiểu học đề nghị Sở GDĐT đánh giá ngoài năm học 2016-2017.

  • Thứ hai 27/02/2017 09:00
   Dự họp mặt kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

  • Thứ hai 27/02/2017 08:00
   Chủ trì họp Hội đồng chấm và xét SKKN-NCKHSPUD ngành GDĐT thành phố Thủ Dầu Một.

  • Thứ sáu 24/02/2017 13:30
   Chủ trì đoàn thẩm tra, hỗ trợ tự đánh giá ngoài trường tiểu học của Phòng GDĐT

  • Thứ sáu 24/02/2017 08:00
   Dự họp thành viên UBND (mở rộng) thông qua: Báo cáo tình hình KTXH - QPAN tháng 2, phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2017; báo cáo sơ bộ Đề án đề nghị công nhận thành phố Thủ Dầu Một đạt tiêu chuẩn đô thị loại I.

  • Thứ năm 23/02/2017 13:30
   Dự Hội nghị Sơ kết 02 năm công tác chuyển hóa địa bàn và Tổng kết công tác năm 2016 của Ban chỉ đạo 138 thành phố.

  • Thứ năm 23/02/2017 08:30
   Dự tiếp đoàn khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài trường mầm non của Sở GDĐT.

  • Thứ tư 22/02/2017 13:30
   Dự tiếp đoàn khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài trường tiểu học của Sở GDĐT.

  • Thứ tư 22/02/2017 07:30
   Dự lớp tập huấn, bồi dưỡng đại biểu HĐND thành phố và các phường theo Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 07/02/2017 của UBND thành phố (2,5 ngày).

  • Thứ ba 21/02/2017 08:00
   Dự khai mạc lớp tập huấn ra đề kiểm tra cấp tiểu học năm học 2016-2017

  • Thứ hai 20/02/2017 08:00
   Chủ trì họp giáo viên tham gia hội thi “Nét đẹp giáo viên” năm học 2016-2017 do CĐGD tỉnh tổ chức.

  • Thứ sáu 17/02/2017 08:00
   Chủ trì đoàn kiểm tra kiểm định chất lượng giáo dục trường học năm 2017.

  • Thứ sáu 17/02/2017 08:00
   Dự họp thông qua danh sách đề nghị xây dựng, sữa chữa nhà tình nghĩa năm 2017.

  • Thứ năm 16/02/2017 13:30
   Dự Hội nghị tổng kết công tác Phối hợp PBGDPL năm 2016 cấp thành phố.

  • Thứ năm 16/02/2017 08:00
   Chủ trì đoàn kiểm tra kiểm định chất lượng giáo dục trường học năm 2017.

  • Thứ năm 16/02/2017 07:00
   Dự Lễ giao quân năm 2017.

  • Thứ tư 15/02/2017 13:30
   Dự Hội nghị tổng kết công tác Phối hợp PBGDPL năm 2016 cấp tỉnh.

  • Thứ tư 15/02/2017 13:30
   Dự Hội nghị giao ban với Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố đầu học kỳ II năm học 2016-2017.

  • Thứ tư 15/02/2017 08:00
   Chủ trì đoàn kiểm tra, thẩm định trường học đạt Chuẩn Quốc gia năm 2017.

  • Thứ tư 15/02/2017 08:00
   Đi cơ sở khảo sát thực hiện kế hoạch trồng cây

  • Thứ ba 14/02/2017 13:30
   Đi cơ sở khảo sát thực hiện kế hoạch trồng cây.

  • Thứ ba 14/02/2017 08:00
   TP.PGDĐT Nguyễn Văn Chệt làm việc theo chương trình riêng.

  • Thứ hai 13/02/2017 14:00
   Dự họp Ban Giám khảo chấm thi thực hành vòng loại Hội thi “Giáo viên dạy giỏi-Giải thưởng Võ Minh Đức” cấp tiểu học năm học 2016-2017.

  • Thứ hai 13/02/2017 07:30
   Chủ trì họp Hiệu trưởng và giáo viên các trường tiểu học có giáo viên tham gia dự thi GVG giải thưởng Võ Minh Đức vòng thực hành năm học 2016-2017.

  • Thứ sáu 10/02/2017 08:00
   Họp Chi bộ, họp cơ quan Phòng GDĐT.

  • Thứ năm 09/02/2017 14:00
   Chủ trì họp vận động viên, huấn luyện viên các đội tuyển thi đấu Giải thể thao học sinh tỉnh Bình Dương năm học 2016-2017.

  • Thứ năm 09/02/2017 14:00
   Dự họp thông qua danh sách đề nghị xây dựng, sữa chữa nhà tình nghĩa năm 2017.

  • Thứ năm 09/02/2017 08:30
   Dự họp Ban Tổ chức và các tiểu ban phục vụ công tác tổ chức thi đấu Giải thể thao học sinh tỉnh Bình Dương năm học 2016-2017.

  • Thứ ba 07/02/2017 15:00
   Dự họp nghe các ngành khối VHXH báo cáo về chương trình công tác năm 2017.

  • Thứ hai 06/02/2017 15:00
   Chủ trì họp hội đồng xét đề nghị tặng danh hiệu NGND- NGƯT.

  • Thứ hai 30/01/2017 07:30
   Nghỉ Tết theo Thông báo số 41/TB-UBND ngày 19/01/2017 của UBND TP

  • Thứ tư 01/02/2017 07:30
   Nghỉ Tết theo Thông báo số 41/TB-UBND ngày 19/01/2017 của UBND TP

  • Thứ năm 02/02/2017 07:30
   Dự Họp thành viên UBND tháng 2/2017.

  • Chủ nhật 29/01/2017 07:00
   Tham gia trực tại UBND thành phố theo lịch phân công.

  • Thứ năm 26/01/2017 07:30
   Nghỉ Tết theo Thông báo số 41/TB-UBND ngày 19/01/2017 của UBND TP

  • Thứ tư 25/01/2017 16:00
   Họp toàn thể cơ quan phân công trực Tết Nguyên đán và triển khai công tác sau Tết.

  • Thứ ba 24/01/2017 14:00
   Dự họp mặt cuối năm của Sở GDĐT.

  • Thứ ba 24/01/2017 06:00
   Dự đoàn viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Tỉnh theo Thông báo số 41/TB-UBND ngày 19/01/2017 của UBND TP.

  • Thứ hai 23/01/2017 14:00
   Dự dự họp mặt 87 năm ngày thành lập Đảng.

  • Thứ sáu 20/01/2017 07:30
   Lãnh đạo trực tiếp công dân

  • Thứ sáu 20/01/2017 08:30
   Họp Chi bộ, cơ quan.

  • Thứ năm 19/01/2017 08:00
   Chủ trì Hội nghị sơ kết hoạt động của Công đoàn giáo dục thành phố Thủ Dầu Một học kỳ I năm học 2016-2017

  • Thứ năm 19/01/2017 07:30
   Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ và định hướng, sử dụng đất, nhà thuộc sở hữu nhà nước sau khi di dời, hoán đổi trụ sở, trường học.

  • Thứ tư 18/01/2017 07:30
   Dự Hội nghị sơ kết hoạt động của Công đoàn giáo dục tỉnh Bình Dương học kỳ I năm học 2016-2017

  • Thứ ba 17/01/2017 14:00
   Dự Lễ công bố “Nghề sơn mài ở Tương Bình Hiệp” được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

  • Thứ ba 17/01/2017 07:30
   Dự tổng kết Hội thi giáo viên giỏi cấp thành phố năm học 2016-2017.

  • Thứ hai 16/01/2017 14:00
   Chủ trì tổ chức làm việc với BGH trường THCS Nguyễn Văn Cừ.

  • Thứ ba 10/01/2017 14:00
   Họp giáo viên dự thi giải thưởng Võ Minh Đức

  • Thứ sáu 13/01/2017 07:00
   Họp sơ kết Chuyên môn Tiểu học

  • Thứ năm 12/01/2017 08:00
   Dự họp tổng kết phong trào công nhân lao động thành phố

  • Thứ sáu 13/01/2017 08:00
   Chủ trì tổ chức Lễ Bế mạc hội khỏe phù đổng học sinh cấp thành phố năm học 2016-2017.

  • Thứ sáu 13/01/2017 08:00
   Dự họp thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy họach phân khu chức năng của các phường.

  • Thứ năm 12/01/2017 13:30
   Chủ trì kiểm tra trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia năm học 2016-2017.

  • Thứ năm 12/01/2017 08:00
   Chủ trì kiểm tra trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia năm học 2016-2017.

  • Thứ năm 12/01/2017 09:30
   Dự họp thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức Hội trại tòng quân năm 2017.

  • Thứ tư 11/01/2017 07:30
   Chủ trì kiểm tra, đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học năm học 2016-2017 (cả ngày).

  • Thứ ba 10/01/2017 14:00
   Dự họp xem xét việc bố trí trụ sở làm việc cho phòng Giáo dục và Đào tạo tại trụ sở (cũ) Quỹ đầu tư và Phát triển tỉnh (Sở XD chủ trì).

  • Thứ ba 10/01/2017 08:00
   Dự Hội nghị tổng kết công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng nhiệm kỳ 2012-2017.

  • Thứ ba 10/01/2017 07:00
   Dự tiếp công dân

  • Thứ hai 09/01/2017 08:00
   Chủ trì tổ chức Lễ Khai mạc hội khỏe phù đổng học sinh cấp thành phố năm học 2016-2017.

  • Thứ sáu 06/01/2017 14:00
   Họp Chi bộ cơ quan PGD

  • Chủ nhật 08/01/2017 15:00
   Tổ chức trù bị Lễ Khai mạc HKPH học sinh năm học 2016-2017 cấp thành phố.

  • Thứ sáu 06/01/2017 08:00
   Chủ trì đoàn kiểm tra điều kiện đề nghị công nhận lại chuẩn Quốc gia trường tiểu học.

  • Thứ sáu 06/01/2017 07:30
   Chủ trì họp giao ban Hiệu trưởng các trường THCS lần 2 năm học 2016-2017

  • Thứ năm 05/01/2017 07:30
   Dự Đại hội Hội bảo trợ Người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo thành phố Thủ Dầu Một lần thứ III (Nhiệm kỳ 2016-2021).

  • Thứ năm 05/01/2017 08:00
   Dự họp Thành viên UBND...(chi tiết)

  • Thứ tư 04/01/2017 07:30
   Họp Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng học sinh thành phố năm học 2016-2017.

  • Thứ ba 03/01/2017 14:00
   Chủ trì họp về phân bổ ngân sách 2017.

  • Thứ ba 03/01/2017 07:15
   Chào cờ đầu năm 2017.

  • Thứ hai 02/01/2017 07:30
   Nghỉ lễ theo Thông báo số 729/TB-UBND ngày 16/12/2016.

  • Thứ sáu 30/12/2016 14:00
   Dự đoàn phúc tra Đảng bộ CATP.

  • Thứ năm 29/12/2016 09:00
   Tiếp đoàn phúc tra kết quả đánh giá kiểm điểm BCH Đảng bộ cơ quan khối VH-XH

  • Thứ tư 28/12/2016 08:00
   Đi cơ sở làm việc với lãnh đạo trường.

  • Thứ ba 27/12/2016 14:00
   Phúc tra Đảng bộ P. Định Hòa

  • Thứ ba 27/12/2016 14:00
   Tiếp xúc cử tri P.Hiệp Thành Địa điểm: UBND phường Hiệp Thành.

  • Thứ ba 27/12/2016 07:30
   Hội nghị nghe báo cáo tình hình thời sự trong nước và quốc tế (Quý 4/2016).

  • Thứ hai 26/12/2016 07:30
   Kiểm tra công tác tổ chức thi cuối học kỳ I các trường tiểu học

  • Thứ sáu 23/12/2016 07:30
   Dự tiếp Đoàn kiểm tra Sở GD&ĐT về Sự tiến bộ phụ nữ

  • Thứ năm 22/12/2016 07:30
   Dự lớp tập huấn “Sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục Tiểu học, do Sở GDĐT tổ chức.

  • Thứ tư 21/12/2016 07:30
   Tham gia lớp tập huấn “Kiện toàn đội ngũ đánh giá ngoài GD/MN”, do Sở GDĐT tổ chức (theo DS triệu tập của Phòng GDĐT) - Cả ngày

  • Thứ ba 20/12/2016 13:00
   Dự lớp tập huấn “Sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục mầm non tư thục, do Sở GDĐT tổ chức.

  • Thứ hai 19/12/2016 13:00
   Dự lớp tập huấn “Sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục mầm non công lập, do Sở GDĐT tổ chức.

  • Thứ sáu 23/12/2016 15:30
   Dự họp kiểm điểm tập thể lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND thành phố.

  • Thứ sáu 23/12/2016 08:00
   Tham gia lớp tập huấn “Kiện toàn đội ngũ đánh giá ngoài các cấp”, do Sở GDĐT tổ chức (theo DS triệu tập của Phòng GDĐT)

  • Thứ sáu 23/12/2016 07:30
   Dự kiểm tra hồ sơ các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan VH-XH.

  • Thứ năm 22/12/2016 07:30
   Dự tiếp Đoàn kiểm tra công nhận thành phố Thủ Dầu Một đạt chuẩn CMC-PCGD năm 2016.

  • Thứ năm 22/12/2016 08:30
   Dự nghe đơn vị tư vấn báo cáo Chương trình phát triển đô thị.

  • Thứ năm 22/12/2016 06:00
   Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Tỉnh theo Thông báo 729 ngày 16/12/2016 của UBND thành phố.

  • Thứ tư 21/12/2016 13:00
   Dự tiếp Đoàn phúc tra tỉnh về việc công nhận các danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2016.

  • Thứ tư 21/12/2016 09:30
   Dự đoàn kiểm tra Đảng bộ phường Phú Lợi.

  • Thứ tư 21/12/2016 07:30
   Dự đoàn kiểm tra chi bộ BHXH thành phố.

  • Thứ ba 20/12/2016 07:30
   Dự họp HĐND phường Hiệp Thành (cả ngày)

  • Thứ hai 19/12/2016 08:00
   Dự Hội nghị trực tuyến về công tác thanh tra giáo dục toàn quốc 2016.

  • Thứ hai 19/12/2016 07:30
   Tham dự cuộc họp giao ban thường trực Thành ủy Thủ Dầu Một.

  • Thứ sáu 16/12/2016 14:00
   Chi ủy chi bộ Phòng GDĐT tổ chức họp cơ quan tiến hành góp ý kiểm điểm tập thể lãnh đạo Phòng GDĐT năm 2016.

  • Thứ sáu 16/12/2016 07:30
   Tiếp công dân

  • Thứ hai 12/12/2016 08:00
   Dự tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Quốc hội về thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm giai đoạn 2011-2016.

  • Thứ ba 13/12/2016 13:30
   Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thủ Dầu Một lần thứ 08, khóa XI (mở rộng3).

  • Thứ năm 15/12/2016 07:30
   Dự kỳ họp lần thứ 3 - HĐND thành phố, khóa XI (02 ngày)

  • Thứ ba 13/12/2016 07:30
   Chủ trì tổ kiểm tra công tác tổ chức thi cuối HKI; công tác tổ chức thực hiện đề tài sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và công tác đảm bảo vệ sinh trường học năm học 2016-2017 các trường THCS. (từ 13-15/12/2016)

  • Thứ ba 13/12/2016 08:00
   Dự họp kiểm điểm đánh giá cuối năm.

  • Thứ hai 12/12/2016 07:30
   Dự Hội nghị triển khai, quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

  • Thứ sáu 09/12/2016 13:30
   Dự họp thông qua Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững TP TDM giai đoạn 2016-2020.

  • Thứ sáu 09/12/2016 08:30
   Dự họp dự họp Cụm thi đua số 1-khối các Phòng GDĐT.

  • Thứ sáu 09/12/2016 07:30
   Dự Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCHTW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa

  • Thứ năm 08/12/2016 07:30
   Dự họp giao ban khối Văn hóa Xã hội.

  • Thứ tư 07/12/2016 08:00
   Họp chi bộ, họp cơ quan Phòng GD&ĐT

  • Thứ ba 06/12/2016 07:00
   Dự khai mạc lớp tập huấn ứng dụng CNTT trong dạy học tiểu học, do Sở GDĐT tổ chức.

  • Thứ ba 06/12/2016 08:00
   Dự họp thông qua báo cáo kiểm tra trường THCS Hòa Phú năm học 2016-2017.

  • Thứ hai 05/12/2016 07:15
   Dự chào cờ

  • Thứ sáu 02/12/2016 14:30
   Tiếp dân tại Phòng GDĐT.

  • Thứ sáu 02/12/2016 07:30
   Dự họp Đoàn kiểm tra các danh hiệu phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và lấy ý kiến kết quả bình xét các danh hiệu phong trào năm 2016.

  • Thứ năm 01/12/2016 08:00
   Dự tiếp Đoàn kiểm tra xét đề nghị công nhận lại Trường THCS Chu Văn An đạt chuẩn quốc gia năm học 2016-2017.

  • Thứ tư 30/11/2016 14:00
   Dự họp nghe phòng Y tế thành phố báo cáo kết quả hoạt động các trạm Y tế; TTYT báo cáo về Công tác ATVSTP.

  • Thứ tư 30/11/2016 14:00
   Dự họp tổ đại biểu HĐND.

  • Thứ tư 30/11/2016 08:00
   Dự họp Sở Nội vụ về thực hiện phân cấp quản lý công chức, viên chức.

  • Thứ ba 29/11/2016 15:30
   Dự họp Ban chỉ đạo 138.

  • Thứ ba 29/11/2016 08:00
   Dự Hội nghị triển khai đánh giá các mô hình học tập giai đoạn 2016-2017 .

  • Thứ hai 28/11/2016 14:00
   Dự họp nghe báo cáo kế hoạch quản lý, sử dụng đất công giai đoạn 2016-2020.

  • Thứ hai 28/11/2016 07:30
   Dự đoàn giám sát chương trình cải thiện trình trạng dinh dưỡng trẻ em cùng với TTYT

  • Thứ sáu 25/11/2016 14:30
   Lãnh đạo tiếp dân

  • Thứ sáu 25/11/2016 07:30
   Chủ trì họp triển khai công tác Thư viện, Thiết bị năm học 2016-2017.

  • Thứ sáu 25/11/2016 07:30
   Dự họp giao ban giữa học kỳ I năm học 2016-2017 khối các Phòng GDĐT, do Sở GDĐT tổ chức.

  • Thứ năm 24/11/2016 14:00
   Chủ trì họp giao ban Hiệu trưởng các trường tiểu học năm học 2016-2017.

  • Thứ năm 24/11/2016 07:30
   Chủ trì họp giao ban Hiệu trưởng các trường mầm non năm học 2016-2017.

  • Thứ năm 24/11/2016 07:30
   Dự họp thành viên UBND thành phố (mở rộng)

  • Thứ tư 23/11/2016 14:00
   Dự hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Thủ Dầu Một năm 2016.

  • Thứ ba 22/11/2016 08:00
   Chủ trì kiểm tra chuyên đề trường THCS Hòa Phú năm học 2016-2017.

  • Thứ ba 22/11/2016 07:00
   Dự khai mạc hội thi giáo viên giỏi cấp thành phố (thi lý thuyết cấp tiểu học)

  • Thứ hai 21/11/2016 14:00
   Làm việc với Hiệu trưởng trường MG Sơn Ca về thực hiện chế độ chính sách

  • Thứ sáu 18/11/2016 07:30
   Dự họp mặt kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2016) và kỷ niệm 20 năm thành lập trường THPT chuyên Hùng Vương.

  • Thứ năm 17/11/2016 14:00
   Dự họp thông qua các Kế hoạch giai đoạn 2016-2020 của TP liên quan đến hoạt động Bình đẳng giới, Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em và Bảo vệ trẻ em.

  • Thứ năm 17/11/2016 09:00
   Dự họp mặt kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2016) do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

  • Thứ ba 15/11/2016 15:00
   Dự tổng kết hội thi viết báo tường chủ đề “Tự hào thành phố Thủ Dầu Một Tôi yêu” năm 2016.

  • Thứ hai 14/11/2016 07:30
   Dự khai mạc Hội thi giáo viên giỏi cấp thành phố cấp học mầm non năm học 2016-2017.

  • Thứ hai 14/11/2016 08:00
   Dự hội đồng xét duyệt chính sách nghĩa vụ quân sự. (4 ngày, từ 14-17/11/2016)

  • Thứ sáu 11/11/2016 13:30
   Chủ trì đoàn kiểm tra chuyên đề công tác bán trú trường tiểu học.

  • Thứ sáu 11/11/2016 13:30
   Tiếp dân

  • Thứ sáu 11/11/2016 07:30
   Chủ trì đoàn kiểm tra chuyên đề công tác bán trú trường tiểu học.

  • Thứ sáu 11/11/2016 07:30
   Dự diễn tập phòng thủ khu vực thành phố Thủ Dầu Một năm 2016 (cả ngày).

  • Thứ năm 10/11/2016 07:30
   Chủ trì đoàn kiểm tra chuyên đề chăm sóc nuôi dưỡng trẻ trường mầm non công lập.

  • Thứ năm 10/11/2016 07:30
   Dự tiếp đoàn giám sát tình hình và kết quả thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong trường phổ thông giai đoạn 2012 - 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  • Thứ năm 10/11/2016 07:30
   Dự đoàn kiểm tra và rà soát công tác chuẩn bị diễn tập phòng thủ PT-16 (cả ngày)

  • Thứ tư 09/11/2016 13:30
   Dự tổng duyệt thực binh phòng chống tập trung đông người tại phường Hòa Phú.

  • Thứ tư 09/11/2016 07:30
   Dự Đại hội Hội Cựu giáo chức thành phố Thủ Dầu Một nhiệm kỳ III (2016 - 2021).

  • Thứ ba 08/11/2016 14:00
   Dự tập luyện diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Thủ Dầu Một.

  • Thứ ba 08/11/2016 08:00
   Chủ trì tổng kết Đoàn kiểm tra tại trường MN Tuổi Hồng.

  • Thứ hai 07/11/2016 14:00
   Dự họp thông qua Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2017 và hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu.

  • Thứ hai 07/11/2016 13:30
   Dự họp triển khai Đề án Tổ chức cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một giai đoạn 2016-2020.

  • Thứ hai 07/11/2016 08:30
   Dự họp tổng duyệt xử lý tình huống cháy nổ, sập đổ công trình và cứu nạn cứu hộ tại phường Phú Thọ.

  • Thứ hai 07/11/2016 07:15
   Dự Lễ chào cờ định kỳ tháng 11.

  • Thứ sáu 04/11/2016 07:30
   Chủ trì họp triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác tổ chức hoạt động ngoài giờ.

  • Thứ sáu 04/11/2016 07:30
   Chủ trì đoàn kiểm tra chuyên đề công tác bán trú trường tiểu học.

  • Thứ sáu 04/11/2016 08:00
   Đi cơ sở kiểm tra nghiệm thu các công trình sửa chửa trường học năm 2016.

  • Thứ năm 03/11/2016 14:00
   Dự đoàn kiểm tra thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH.

  • Thứ năm 03/11/2016 08:00
   Dự họp Ban tổ chức giải bóng chuyền truyền thống ngành giáo dục tỉnh Bình Dương, do Sở GDĐT tổ chức.

  • Thứ năm 03/11/2016 08:00
   Dự tiếp Đoàn kiểm tra xét đề nghị công nhận lại Trường THCS Chánh Nghĩa đạt chuẩn quốc gia.

  • Thứ năm 03/11/2016 07:30
   Dự đoàn kiểm tra thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH.

  • Thứ tư 02/11/2016 14:00
   dự họp thành viên UBND thành phố thông qua Báo cáo KTXH - QPAN tháng 10; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các cơ quan, đơn vị.

  • Thứ tư 02/11/2016 07:30
   Chủ trì đoàn kiểm tra chuyên đề công tác bán trú trường tiểu học.

  • Thứ ba 01/11/2016 14:00
   Dự tiếp xúc cử tri phường Hiệp Thành

  • Thứ ba 01/11/2016 08:00
   Dự tiếp Đoàn kiểm tra xét đề nghị công nhận lại Trường THCS Nguyễn Văn Cừ đạt chuẩn quốc gia.

  • Thứ ba 01/11/2016 07:30
   Dự đoàn kiểm tra thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH.

  • Thứ hai 31/10/2016 14:00
   Chủ trì họp Ban tổ chức giải bóng chuyền truyền thống ngành giáo dục Thủ Dầu Một.

  • Thứ sáu 28/10/2016 14:00
   Lãnh đạo tiếp dân

  • Thứ sáu 28/10/2016 07:30
   Chủ trì đoàn kiểm tra hoạt động trường mầm non ngoài công lập theo quyết định số 1660/QĐ-PGDĐT

  • Thứ sáu 28/10/2016 08:00
   Dự Họp mặt Tuyên dương-Khen thưởng học sinh giỏi ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2015-2016

  • Thứ năm 27/10/2016 14:00
   đi cơ sở kiểm tra nghiệm thu các công trình sửa chửa trường học năm 2016

  • Thứ năm 27/10/2016 07:30
   Dự hội thảo phòng chống bệnh sốt xuất huyết.

  • Thứ năm 27/10/2016 07:30
   Tham dự Hội nghị triển khai công tác thanh tra năm học 2016-2017

  • Thứ tư 26/10/2016 14:00
   Đi cơ sở kiểm tra nghiệm thu các công trình sửa chửa trường học năm 2016

  • Thứ tư 26/10/2016 07:30
   Chủ trì đoàn kiểm tra chuyên đề chuyên môn trường tiểu học theo quyết định số 1729/QĐ-PGDĐT

  • Thứ tư 26/10/2016 07:00
   Dự tiếp Đoàn kiểm tra xét đề nghị công nhận lại Trường THCS Phú Cường (chu kỳ 02) đạt chuẩn quốc gia

  • Thứ ba 25/10/2016 14:00
   Chủ trì họp Hội đồng xét tinh giảm biên chế và đề nghị kỷ luật.

  • Thứ ba 25/10/2016 08:00
   Dự họp giao ban CĐCS trường học NH 2016-2017.

  • Thứ hai 24/10/2016 13:30
   Dự họp với TTYT thành phố về triển khai thực hiện loại trừ bệnh phong.

  • Thứ ba 25/10/2016 07:00
   Dự tiếp Đoàn kiểm tra xét đề nghị công nhận lại Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai (chu kỳ 03) đạt chuẩn quốc gia

  • Thứ ba 25/10/2016 08:00
   Dự họp Ban Nội dung diễn tập khu vực phòng thủ PT-16

  • Thứ hai 24/10/2016 09:00
   Họp Hội đồng xét quy hoạch CBQL Phòng GDĐT giai đoạn 2020-2025

  • Thứ hai 24/10/2016 07:30
   Họp ban giám khảo và triển khai chấm thi lý thuyết Hội thi giáo viên giỏi cấp thành phố NH 2016-2017.

  • Thứ sáu 21/10/2016 14:00
   Họp Hội đồng xét nghỉ việc, kỷ luật viên chức

  • Thứ sáu 21/10/2016 07:30
   Dự đoàn kiểm tra các trường Mầm non NCL

  • Thứ sáu 21/10/2016 07:30
   Hội thi GVG cấp thành phố năm học 2016-2017

  • Thứ sáu 21/10/2016 07:30
   Dự Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai, thực hiện quyết định 217,218/QĐ-TW về giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, Chính quyền.

  • Thứ năm 20/10/2016 14:00
   Tham gia đoàn giám sát tình hình trật tự đô thị trên địa bàn thành phố

  • Thứ năm 20/10/2016 08:00
   Dự sinh hoạt CĐGD kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

  • Thứ năm 20/10/2016 08:00
   Họp thông báo kết luận của đoàn kiểm tra thực tế trường MN Lan Anh

  • Thứ năm 20/10/2016 08:00
   Tham gia đoàn giám sát tình hình trật tự đô thị trên địa bàn phường Phú Lợi

  • Thứ ba 18/10/2016 14:00
   Tham gia đoàn giám sát tình hình trật tự đô thị trên địa bàn phường Hiệp An

  • Thứ ba 18/10/2016 08:00
   Dự Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017

  • Thứ tư 19/10/2016 07:30
   Kiểm tra chuyên đề chuyên môn các trường Tiểu học năm học 2016-2017

  • Thứ tư 19/10/2016 08:00
   Tham gia đoàn giám sát tình hình trật tự đô thị trên địa bàn phường Phú Cường

  • Thứ hai 17/10/2016 08:30
   Dự họp Ban Nội dung diễn tập nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị diễn tập Khu vực phòng thủ thành phố Thủ Dầu Một năm 2016

  • Thứ sáu 14/10/2016 14:00
   Dự họp thông qua hồ sơ nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh quy họach chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Phú Thuận, phường Phú Lợi.

  • Thứ sáu 14/10/2016 08:00
   Dự khai mạc Hội thao truyền thống khối văn phòng ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương lần thứ VII-2016.

  • Thứ sáu 14/10/2016 07:00
   Dự hội nghị quán triệt thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

  • Thứ năm 13/10/2016 07:30
   Đi cơ sở kiểm tra các công trình sửa chửa CSVC trường học (cả ngày).

  • Thứ tư 12/10/2016 14:00
   Dự họp BTC Hội thao truyền thống khối văn phòng ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương lần thứ VII-2016

  • Thứ tư 12/10/2016 13:00
   Dự Đoàn đánh giá ngoài TH Bình Hòa, thị xã Thuận An

  • Thứ tư 12/10/2016 07:30
   Dự Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố Thủ Dầu Một.

  • Thứ ba 11/10/2016 14:00
   Dự họp lấy ý kiến quy hoạch nhân sự MTTQ thành phố Thủ Dầu Một.

  • Thứ ba 11/10/2016 07:30
   Tham gia tiếp công dân

  • Thứ hai 10/10/2016 14:00
   Làm việc với BGH trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.

  • Thứ hai 10/10/2016 08:00
   Làm việc với BGH trường TH Phú Tân

  • Thứ hai 10/10/2016 08:00
   Làm việc với BGH trường THCS Chu Văn An về công tác TCCB.

  • Thứ bảy 08/10/2016 07:30
   Dự Hội nghị Công chức Viên chức và Nhân viên

  • Thứ sáu 07/10/2016 13:30
   Tiếp dân

  • Thứ sáu 07/10/2016 07:30
   Dự nghe báo cáo thời sự.quý III-2016.

  • Thứ năm 06/10/2016 14:00
   Dự họp Chi bộ, cơ quan văn phòng Phòng GDĐT.

  • Thứ năm 06/10/2016 07:30
   Dự đoàn kiểm tra trường mầm non ngoài công lập.

  • Thứ năm 06/10/2016 08:00
   Dự họp Ban Nội dung diễn tập đánh giá kết quả triển khai thực hiện.

  • Thứ tư 05/10/2016 14:00
   Dự họp BCH Đảng bộ VH-XH

  • Thứ tư 05/10/2016 08:00
   Dự Lễ tổng kết Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Dương lần thứ XII năm 2015-2016 và phát động Cuộc thi lần thứ XIII năm 2016-2017.

  • Thứ ba 04/10/2016 13:00
   Dự Đoàn khảo sát sơ bộ kiểm định chất lượng giáo dục (Đánh giá ngoài) Trường Tiểu học Bình Hòa.

  • Thứ ba 04/10/2016 07:30
   Dự tiếp công dân

  • Thứ hai 03/10/2016 14:40
   Làm việc với đại diện công ty Nutifood và đi khảo sát sửa chửa trường MG Vành Khuyên.

  • Thứ hai 03/10/2016 14:00
   Dự họp tổ mạng lưới chuyên môn cấp THCS triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017.

  • Thứ hai 03/10/2016 14:00
   Dự họp thông qua tổng kết giám sát của UBMTTQVN thành phố Thủ Dầu Một.

  • Thứ hai 03/10/2016 07:45
   Dự họp thành viên UBND thành phố (mở rộng) thông qua: Báo cáo KTXH - QPAN 9 tháng, Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ thành viên UBND thành phố.

  • Thứ hai 03/10/2016 07:15
   Dự Lễ chào cờ định kỳ.

  • Thứ sáu 30/09/2016 13:30
   Tiếp dân tại Phòng GDĐT.

  • Thứ sáu 30/09/2016 09:30
   Dự họp mở thầu mua sắm gói trang thiết bị phục vụ giảng dạy năm 2016.

  • Thứ năm 29/09/2016 08:00
   Làm việc với Hiệu trưởng trường MN Tuổi Ngọc.

  • Thứ tư 28/09/2016 07:30
   Dự Đoàn giám sát của TTYT thành phố Thủ Dầu Một về Cải thiện dinh dưỡng trẻ em (cả ngày)

  • Thứ tư 28/09/2016 07:30
   Dự họp Họp Ban Thường vụ Thành ủy thông qua Chương trình huy động các nguồn lực tiếp tục đầu tư phát triển đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của thành phố, giai đoạn 2016-2020

  • Thứ ba 27/09/2016 15:30
   Dự họp thống nhất danh mục công trình, dự án thực hiện nhu cầu sử dụng đất năm 2017.

  • Thứ ba 27/09/2016 07:30
   Dự Đoàn giám sát của TTYT thành phố Thủ Dầu Một về Cải thiện dinh dưỡng trẻ em (cả ngày)

  • Thứ ba 27/09/2016 07:30
   Dự tập huấn công tác tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia học sinh trung học (từ 27/9 đến 04/10/2016).

  • Thứ hai 26/09/2016 14:00
   Làm việc với Hiệu trưởng trường MG Vinh Sơn.

  • Thứ hai 26/09/2016 08:30
   Dự họp chuẩn bị tổ chức Hội thao truyền thống ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương lần thứ VII năm 2016.

  • Thứ bảy 24/09/2016 08:00
   Dự lễ trao học bỗng do NH Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bình Dương tài trợ cho 100 học sinh.

  • Thứ sáu 23/09/2016 08:00
   Tiếp dân tại Phòng GDĐT.

  • Thứ sáu 23/09/2016 07:30
   Dự Hội nghị tổng kết Dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2015 và định hướng 2016-2020.

  • Thứ năm 22/09/2016 06:30
   Dự Đoàn kiểm tra xét đề nghị công nhận Trường THCS Quang Trung đạt chuẩn quốc gia năm học 2016-2017, theo Quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Bình Dương.

  • Thứ tư 21/09/2016 07:30
   Dự họp thông qua Đề án tổ chức cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa - Văn minh đô thị; Kế hoạch xã hội hóa trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao; Chương trình phát triển dịch vụ chất lượng cao, GĐ2016

  • Thứ ba 20/09/2016 15:00
   Dự họp chuẩn bị tham gia Hội thi Karaoke do LĐLĐ Bình Dương tổ chức.

  • Thứ ba 20/09/2016 14:00
   Dự Họp giao ban đầu năm giáo dục tiểu học năm học 2016-2017 tỉnh Bình Dương.

  • Thứ ba 20/09/2016 08:00
   Dự họp LĐLĐ TP. TDM triển khai công tác chấm điểm CĐCS Vững mạnh 2016.

  • Thứ ba 20/09/2016 07:30
   Dự tiếp đoàn giám sát của Ban thường trực UBMTTQVN thành phố Thủ Dầu Một.

  • Thứ hai 19/09/2016 08:00
   Dự Hội nghị triển khai Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  • Thứ năm 15/09/2016 08:00
   Triển khai nhiệm vụ GDMN năm học 2016 - 2017

  • Thứ sáu 16/09/2016 13:30
   Dự tiếp đoàn giám sát của Hội LHPN thành phố Thủ Dầu Một.

  • Thứ sáu 16/09/2016 08:00
   Dự họp triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 giáo dục tiểu học.

  • Thứ sáu 16/09/2016 07:30
   Dự nghe báo cáo kết quả khảo sát, giám sát tình hình chuẩn bị năm học 2016-2017 của Ban VHXH HĐND tỉnh.

  • Thứ năm 15/09/2016 14:00
   Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt, rà soát quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.

  • Thứ năm 15/09/2016 08:00
   Dự họp triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 giáo dục trung học cơ sở

  • Thứ ba 13/09/2016 13:30
   Dự tiếp và làm việc với đoàn khảo sát, giám sát chuẩn bị năm học 2016-2017 của Ban VHXH HĐND tỉnh.

  • Thứ tư 14/09/2016 13:00
   Dự họp tiếp Đoàn kiểm tra công tác tuyển sinh đầu cấp, thực hiện chương trình dạy học, thực hiện đồng phục học sinh và các khoản thu đầu năm học 2016-2017(ct4)

  • Thứ tư 14/09/2016 07:30
   Dự họp tiếp Đoàn kiểm tra công tác tuyển sinh đầu cấp, thực hiện chương trình dạy học, thực hiện đồng phục học sinh và các khoản thu đầu năm học 2016-2017(st4)

  • Thứ ba 13/09/2016 13:00
   Dự họp tiếp Đoàn kiểm tra công tác tuyển sinh đầu cấp, thực hiện chương trình dạy học, thực hiện đồng phục học sinh và các khoản thu đầu năm học 2016-2017(ct3)

  • Thứ ba 13/09/2016 07:30
   Dự họp tiếp Đoàn kiểm tra công tác tuyển sinh đầu cấp, thực hiện chương trình dạy học, thực hiện đồng phục học sinh và các khoản thu đầu năm học 2016-2017(st3)

  • Thứ hai 12/09/2016 18:30
   Dự Đêm hội Trăng rằm TP TDM năm 2016

  • Thứ hai 12/09/2016 08:00
   Dự tiếp Phó Chủ tịch UBND thành phố - Đ/c Nguyễn Thu Cúc

  • Thứ tư 07/09/2016 07:30
   Dự Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ III (2016-2021).

  • Thứ tư 07/09/2016 07:30
   Dự tiếp Đoàn kiểm tra cải cách hành chính

  • Thứ hai 05/09/2016 07:30
   Dự Lễ hội khai trường năm học mới 2016-2017

  • Chủ nhật 04/09/2016 07:30
   Kiểm tra công tác chuẩn bị Khánh thành trường và khai giảng năm học

  • Thứ bảy 03/09/2016 07:30
   Kiểm tra công tác sửa chửa CSVC, chuẩn bị khai giảng năm học mới

  • Thứ sáu 02/09/2016 07:30
   Nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9 theo Thông báo số 447/TB-UBND

  • Thứ năm 01/09/2016 14:00
   Dự họp thành viên UBND

  • Thứ năm 01/09/2016 06:00
   Dự đoàn UBND viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh

  • Thứ tư 31/08/2016 14:00
   Dự họp với SGDĐT, THPT.VMĐ về XHH TDTT

  • Thứ tư 31/08/2016 08:00
   Dự Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ TP TDM.

  • Thứ tư 31/08/2016 07:30
   Dự Khai mạc Hội thi “Tìm hiểu Luật GTĐB” cho HS.

  • Thứ hai 29/08/2016 13:30
   Kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới 2016-2017.

  • Thứ hai 29/08/2016 13:30
   Dự Hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật về ATTP.

  • Thứ hai 29/08/2016 09:00
   Dự họp với Ban QLDA chuẩn bị CSVC cho năm học mới.

  Xem toàn bộ

  gvstcntt
  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây