Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong lĩnh vực quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo năm 2015

Thứ ba - 16/08/2016 13:29
Ngày 31/3/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) năm 2015. Theo đó, có 22 văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ, 20 văn bản QPPL hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT và các bộ, ngành liên quan ban hành, cụ thể như sau:
Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong lĩnh vực quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo năm 2015
Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ (nội dung chi tiết xem thêm ở cuối)
 • Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.
 • Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.
 • Quyết định số 2677/GD-ĐT ngày 03/12/1993 Ban hành Quy định về cấu trúc và khối lượng kiến thức tối thiểu cho các cấp đào tạo trong bậc đại học.
 • Quyết định số 82/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên.
 • Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.
 • Quyết định số 57/2008/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2008 Ban hành Quy định về liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh của các cơ sở giáo dục đại học.
 • Thông tư số 25/2009/TT-BGDĐT ngày 29/4/2009 Sửa đổi, bổ sung Danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh, quy định tại Quyết định số 57/2008/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh của các cơ sở giáo dục đại học.
 • Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/7/2011 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012 Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.
 • Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/3/2012 Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
 • Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20/02/2013 Sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy kèm theo Thông tư 09/2012/TT-BGDĐT và 24/2012/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 09/2012/TT-BGDĐT.
 • Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21/02/2013 Sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông kèm theo Thông tư 10/2012/TT-BGDĐT.
 • Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01/3/2013 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 6 tháng 3 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Thông tư số 21/2013/TT-BGDĐT ngày 18/6/2013 Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 1 Điều 19 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012; Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012 và Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04/7/2013 Sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012; Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20/3/2013 và Thông tư số 21/2013/TT-BGDĐT ngày 18/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Thông tư số 28/2013/TT-BGDĐT ngày 16/7/2013 Bãi bỏ đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Thông tư số 06/2014/TT-BGDĐT ngày 11/3/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012, Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 2 năm 2013, Thông tư số 21/2013/TT-GDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2013, Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013 và Thông tư số 28/2013/TT-GDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Thông tư số 09/2014/TT-BGDĐT ngày 25/3/2014 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013 và Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2007 Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.
 • Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011 Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
 • Thông tư liên tịch số 53/2011/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BTC ngày 15/11/2011 Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục Quốc phòng - An ninh.
 • Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực một phần (nội dung chi tiết xem thêm ở cuối)
 • Luật số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005: Luật Giáo dục - Bị bãi bỏ một phần bởi Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13.
 • Luật số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012: Luật Giáo dục đại học - Bị bãi bỏ một phần bởi Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13.
 • Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006: Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật giáo dục - Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.
 • Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010: Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục - Bị hết hiệu lực một phần bởi Nghị định 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp.
 • Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012: Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục - Bị hết hiệu lực một phần bởi Nghị định 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp.
 • Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học - Bị hết hiệu lực một phần bởi Nghị định 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp.
 • Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục - Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị định 79/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; Nghị định số 65/2015/NĐ-CP ngày 07/8/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố sai sự thật.
 • Nghị định số 124/2014/NĐ-CP ngày 29/12/2014: Sửa đổi Khoản 6 Điều 31 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục - Bị hết hiệu lực một phần bởi Nghị định 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp.
 • Quyết định số 82/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005: Về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các bộ môn nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hoá - nghệ thuật - Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị định 86/2015/NĐ-CP Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.
 • Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12/9/1995: Ban hành tạm thời Bộ chương trình Giáo dục Đại học đại cương (giai đoạn I) dùng cho các trường Đại học Cao đẳng Sư phạm - Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư 25/2015/TT-BGDĐT ngày 14/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học.
 • Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997: Ban hành Chương trình Giáo dục thể chất giai đoạn II các trường đại học, cao đẳng (không chuyên thể dục thể thao) - Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư 25/2015/TT-BGDĐT ngày 14/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học.
 • Quyết định số 37/2000/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2000: Quy chế tạm thời trường cao đẳng cộng đồng - Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng.
 • Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006: Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy - Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư 25/2015/TT-BGDĐT ngày 14/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học.
 • Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007: Ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân - Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.
 • Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007: Ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy - Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy.
 • Quyết định số 25/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2008: Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và mẫu bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học phổ thông - Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.
 • Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/5/2009: Điều lệ trường cao đẳng - Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng.
 • Thông tư số 43/2011/TT-BGDĐT ngày 04/10/2011: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 Điều lệ trường cao đẳng và Quyết định 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2008 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học - Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng.
 • Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.
 • Thông tư số 40/2012/TT-BGDĐT ngày 19/11/2012: Ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh - Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08/9/2015 quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.
 •  Lý do hết hiệu lực, danh mục chi tiết

  Nguồn tin: Quyết định số 1020/QĐ-BGDĐT ngày 31/3/2016.

  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

  Những tin mới hơn

  Những tin cũ hơn

  gvstcntt
  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây